SSI-Suites-Hero2

Bộ công cụ

Linh hoạt và Hiệu quả về chi phí


ShipConstructor Suites cung cấp phương pháp linh hoạt và hiệu quả về mặt chi phí nhất cho người dùng đơn lẻ nhằm tận dụng một loạt các khả năng của phần mềm ShipConstructor bất kể quy mô dự án. Đối với những khách hàng chuyên về các ngành kỹ thuật cụ thể, các sản phẩm của SSI đã được đóng gói để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của họ.

» ShipConstructor Hull Structure Suites

» ShipConstructor Suite Ultimate Edition

» ShipConstructor Outfitting Suites

» Suites Comparison Chart

SHIPCONSTRUCTOR HULL STRUCTURE SUITE
Tổng quan

ShipConstructor Hull Structure Suite gồm kết hợp các sản phẩm ShipConstructor cụ thể về thân Hull/Structure cũng như các sản phẩm cùng loại nhằm tạo điều kiện cho việc báo cáo, cộng tác và quản trị.

ShipConstructor Hull Suite Standard Edition được nhắm đến các tổ chức nhỏ hơn với quy trình làm việc đơn giản bên trong lĩnh vực Hull/Structure của dự án.

ShipConstructor Hull Structure Suite Premium Edition sẽ thêm vào các sản phẩm bổ sung giúp nó phù hợp với các tổ chức quy mô vừa và nhỏ đang thực hiện công tác tạo mô hình Hull/Structure, thiết kế và thi công ở mức độ phức tạp cao hơn. Phiên bản này cũng bao gồm WorkShare giúp nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho các tổ chức quy mô vừa đang thực hiện các dự án ShipConstructor với các tổ chức khác.

Cả hai bản Standard và Premium Edition của ShipConstructor Hull Structure Suite đều là các giấy phép độc lập được cài đặt trên một máy tính.

Phiên bản Hull Structure Suite Standard Edition 

Hull Structure Equipment ProductHierarchy2 ManualNest Report2
Hull Structure Equipment ProductHierarchy ManualNest Report


 Phiên bản Hull Structure Suite Premium Edition - gồm tất cả các mục trên cùng với:

WorkShare Penetrations2 WeldManagement MarineDrafting    
WorkShare Penetrations WeldManagement MarineDrafting    
AutomaticNest ProfileNest2 NCPyros      
AutomaticNest ProfileNest NC-Pyros      

SHIPCONSTRUCTOR OUTFITTING SUITES
Tổng quan

ShipConstructor Outfitting Suites gồm tập hợp các sản phẩm ShipConstructor Outfitting cụ thể cũng như các sản phẩm cùng loại để tạo điều kiện thuận lợi cho việc báo cáo, cộng tác và quản trị.

ShipConstructor Outfitting Suite Standard Edition được nhắm đến các tổ chức nhỏ hơn với quy trình làm việc đơn giản trong các ngành cung cấp trang bị đầy đủ cho tàu thuyền của một dự án.

ShipConstructor Outfitting Suite Premium Edition bổ sung thêm các sản phẩm giúp phù hợp cho các tổ chức quy mô vừa và nhỏ thực hiện công tác trang bị đầy đủ cho tàu thuyền ở mức độ phức tạp cao hơn. Phiên bản này cũng bao gồm Sản phẩm Structure cho các kết cấu phụ, các bệ đỡ và công tác trang bị đầy đủ theo kết cấu cũng như WorkShare giúp nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các tổ chức quy mô vừa đang thực hiện các dự án ShipConstructor với các tổ chức khác.

Cả hai phiên bản Standard và Premium Edition của ShipConstructor Outfitting Suite đều sử dụng các giấy phép độc lập được cài đặt trên một máy tính.

Phiên bản Outfitting Suite Standard Edition

Pipe2 Equipment HVAC Penetrations2 ProductHierarchy2 Report2
Pipe Equipment HVAC Penetrations ProductHierarchy Report


 Phiên bản Outfitting Suite Premium Edition - Gồm tất cả các mục trên cùng với:

 WorkShare  Structure  PipeLink PID-Design    
WorkShare Structure PipeLink  P&ID DesignValidation    
 MarineDrafting PipeSupports   Electrical2      
 MarineDrafting PipeSupports Electrical      

SHIPCONSTRUCTOR SUITE ULTIMATE EDITION

 

 Tổng quan

Phiên bản ShipConstructor Suite Ultimate Edition mang lại khả năng linh hoạt “tột đỉnh”. Phiên bản này nhắm mục tiêu đến hai nhóm.
a.) Các khách hàng có nhiều người dùng riêng lẻ, đang cần một loạt khả năng trong một chuyên ngành duy nhất hay một loạt các khả năng trên nhiều lĩnh vực.
b.) Các khách hàng lớn với số lượng người dùng và dự án lớn. Các khách hàng này thường đòi hỏi sự linh hoạt và tốc độ mà phiên bản này cung cấp.

 Bao gồm tất cả Hull Structure Products

 Hull  Structure  MarineDrafting WeldManagement    
Hull  Structure MarineDrafting WeldManagement    
 ManualNest  AutomaticNest  ProfileNest2 NCPyros    
 ManualNest AutomaticNest ProfileNest NC-Pyros    


Bao gồm tất cả Outfitting Products

 Pipe2  PipeLink  PID-Design  HVAC    
Pipe  PipeLink P&ID DesignValidation HVAC    
 Electrical2 Equipment   Penetrations2  PipeSupports    
Electrical  Equipment Penetrations PipeSupports    


Bao gồm tất cả các sản phẩm cùng loại

ProductHierarchy2  Report2   
 
   
ProductHierarchy Report        


Bao gồm WorkShare

WorkShare          
WorkShare          


Bao gồm Khả năng Mạng

 Mạng lưới    
 
   

Giấy phép ShipConstructor Suite Ultimate Edition là loại giấy phép linh động có thể được sử dụng bởi một người dùng đồng thời bất cứ nơi nào trong tổ chức.

SƠ ĐỒ SO SÁNH BỘ CÔNG CỤ


ShipConstructor-Suites-Comparison