SSI-Legal-Notices

Thông báo Pháp lý

Chính sách Quyền riêng tư


› Xem Chính sách Quyền riêng tư

Thỏa thuận Cấp phép Phần mềm


Phần mềm SSI không được bán. Thay vào đó, chúng tôi cấp phép phần mềm này cho người dùng cuối theo các điều khoản của thỏa thuận cấp phép phần mềm. Các điều khoản trong thỏa thuận cấp phép phần mềm của SSI có thể thay đổi tùy thuộc vào các sản phẩm phần mềm cụ thể và phiên bản mà bạn được cấp phép từ SSI.

Chúng tôi thường cung cấp các thỏa thuận cấp phép phần mềm của mình qua máy tính trong mỗi sản phẩm phần mềm dưới dạng giấy phép “nhấp qua”. Vui lòng tham khảo sản phẩm phần mềm cụ thể để biết thỏa thuận cấp phép phần mềm được áp dụng cho phần mềm đó. Trừ khi bạn có một thỏa thuận khác trực tiếp với SSI nhằm kiểm soát và sửa đổi việc bạn sử dụng các sản phẩm phần mềm SSI, các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận cấp phép phần mềm đi kèm với sản phẩm phần mềm sẽ được áp dụng cho bạn.

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã đăng tải dưới đây thỏa thuận cấp phép phần mềm SSI của chúng tôi. Thỏa thuận này được cung cấp ở đây chỉ phục vụ mục đích tham khảo. Hãy nhớ rằng bạn sẽ bị ràng buộc bởi thỏa thuận cấp phép phần mềm cụ thể áp dụng cho từng sản phẩm phần mềm mà bạn đã được cấp phép và cài đặt.

› Tải về Thỏa thuận Cấp phép Phần mềm